Zeist- Sinds juni is geen bouwproject in gemeente Zeist meer veilig. Ook de uitbreiding van het appartementencomplex ‘Het Bruggebouw’, onderdeel van de woningbouwontwikkeling Sterrenberg in Huis ter Heide, werd onzeker. Recente toetsing op mogelijke effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied is positief bevonden. Er zijn geen nadelige effecten geconstateerd.

In juni 2015 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof, omdat natuurgebieden door het ‘stikstofcompensatieplan’ onvoldoende beschermd zouden worden. Met name de Natura 2000-gebieden werden onvoldoende beschermd tegen stikstof. De Raad van State oordeelde dat de positieve gevolgen van maatregelen van te voren moeten vaststaan. In de provincie Utrecht zijn negen van de tien Natura 2000-gebieden overbelast met stikstof.

Hierdoor moesten de uitbreidingsplannen van de Sterrenberg getoetst worden op mogelijke effecten op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het gebied Oostelijke Vechtplassen. Appartementencomplex ‘Het Bruggebouw’ op het perceel Kometenlaan 60-118 in Huis ter Heide sluit aan op het aangrenzende terrein van de Sterrenberg. De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil op dit terrein direct aan de oostelijke kant van ‘Het Bruggebouw’ 18 nieuwe sociale huurappartementen bouwen. Daarbij wordt een deel van het direct aangrenzende terrein in het oosten en zuiden opnieuw (her)ingericht in verband met de ontsluiting en bijbehorende parkeervoorzieningen.

In de notitie van 22 oktober j.l. van Maatschap voor Ruimtelijke Ordening wordt bevonden dat het project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Er wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van het project geen negatieve effecten heeft op het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Het plan is daarmee uitvoerbaar in het kader van wet natuurbescherming.